Vstupenky

Všeobecné obchodní podmínky

Pro konferenci UP Business Camp 2021


I. Základní ustanovení

 1. Univerzita Palackého v Olomouci, veřejná vysoká škola ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, IČO: 619 89 592, se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc (dále jen „pořadatel“), organizuje v termínu 20. 11. 2021 konferenci s názvem UP Business Camp 2021 (dále jen „konference“). Konference bude probíhat formou přednášek, panelových diskusí a dalších formátů (dále jen „přednášky“), kdy účast na konferenci je možná pouze na základě platné vstupenky zakoupené v souladu s těmito VOP (dále jen „vstupenka“).
 2. Pořadatel vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stan v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi pořadatelem a fyzickou či právnickou osobou, která si prostřednictvím registračního formuláře dostupného na adrese www.upbusinesscamp.cz u pořadatele objedná vstupenku na konferenci (dále jen „účastník“), a to v souladu s těmito VOP (dále jen „smlouva“), kdy předmětem smlouvy je poskytnutí služeb pořadatele účastníkovi spočívajících v umožnění jeho účasti na konferenci, a to za podmínek specifikovaných těmito VOP. Tyto VOP jsou vyhotoveny a samotná smlouva je uzavírána v českém jazyce.


II. Uzavření smlouvy

 1. Návrh na uzavření smlouvy lze učinit on-line prostřednictvím formuláře v rámci internetového rozhraní pořadatele, dostupného na adrese www.upbusinesscamp.cz, a to vyplněním a odesláním závazné objednávky prostřednictvím tlačítka „Odeslat“ (dále jen „objednávka“). Odeslání vyplněné objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy, a ustanovení § 1732 občanského zákoníku se tak v daném případě nepoužije.
 2. V objednávce je nezbytné uvést veškeré údaje požadované pořadatelem pro uskutečnění rezervace vstupenky. K rezervaci vstupenky dojde okamžikem přijetí objednávky pořadatelem.
 3. Před odesláním objednávky pořadateli je účastníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost účastníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 4. Odesláním objednávky účastník vyslovuje souhlas s těmito VOP a současně potvrzuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů.
 5. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace objednávky ze strany pořadatele, a to zasláním potvrzujícího e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou účastníkem v objednávce.
 6. Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí účastník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 7. Dohodnuté podmínky smluvního vztahu lze měnit pouze výslovným písemným ujednáním obou smluvních stran.


III. Předmět smlouvy a místo plnění

 1. Konference se ve stanoveném termínu uskuteční V DOMĚ U PARKU 20.11.2021
 2. Pro plynulý konferenční hovor, v rámci kterého bude prostřednictvím aplikace konference probíhat, je účastník povinen zajistit si kvalitní internetové připojení a účastnit se z mobilního či PC zařízení se zvukovým výstupem. Za kvalitu internetového připojení a funkčnost zařízení účastníka pořadatel neodpovídá.
 3. Konference se neuskuteční v případě, že se nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího plánovaného začátku nepřihlásí dostatečný počet účastníků. V takovém případě bude účastníkovi vrácena plná výše uhrazené ceny vstupenky. Za dostatečný počet účastníků konference se považuje nejméně 20 osob.
 4. Jednotlivé přednášky se konají ve dnech a časech v souladu s těmito VOP. Neúčast účastníka na jednotlivých přednáškách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části ceny za účast na konferenci.


IV. Cena a platební podmínky

 1. Cena vstupenky je uvedena na adrese www.upbusinesscamp.cz (dále jen „cena“). Ceny vstupenek jsou uváděny vč. DPH. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v příslušném webovém rozhraní.
 2. Cena zahrnuje možnost účasti na všech organizovaných přednáškách v rámci konference, kdy obsah jedné přednášky a přibližná délka jejího trvání je uvedena v popisu dostupném na adrese www.upbusinesscamp.cz.
 3. Cenu se účastník zavazuje uhradit do 4 (čtyř) dnů od uzavření smlouvy, nejpozději však do 19. 11. 2021, a to bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet pořadatele, kdy číslo účtu sdělí pořadatel účastníkovi v potvrzení objednávky zaslané účastníkovi pořadatelem nebo bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay. Za okamžik úhrady ceny se považuje okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet pořadatele.
 4. Při platbě bankovním převodem je účastník povinen použít údaje k platbě včetně variabilního symbolu a informace o jméně a příjmení účastníka konference v souladu s pokyny pořadatele zaslanými v potvrzení objednávky.
 5. Na žádost účastníka pořadatel po přijetí platby zašle účastníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrzení o uhrazení ceny.


V. Práva a povinnosti pořadatele

 1. Pořadatel se zavazuje ke splnění podmínek v těchto VOP a ve smlouvě dle čl. II. odst. 1 VOP, zejména realizovat konferenci ve sjednaném termínu a rozsahu.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo změny aplikace, řečníka, přednášky a data či času konání konference nebo jednotlivých přednášek, a to z provozních, technických, organizačních či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení účastníci budou v takovém případě neprodleně informováni e-mailem. V takovém případě pořadatel účastníkům umožní od smlouvy odstoupit bez smluvního storno poplatku. Pořadatel si dále vyhrazuje právo konferenci z provozních, organizační či kapacitních důvodů zrušit, a to kdykoliv a bez náhrady.
 3. Pořadatel neodpovídá za technické výpadky či jiné nedostatky internetového připojení, aplikace použité k přenosu konference ani technického vybavení účastníků či třetích osob.


VI. Práva a povinnosti účastníka

 1. Účastník je povinen pořadateli zaplatit za účast na konferenci cenu v souladu s čl. IV těchto VOP. V případě, že se účastník nebude konference nebo některé z přednášek z jakéhokoli důvodu účastnit, není tím dotčeno právo pořadatele na úhradu ceny za účast konferenci, kdy stejně tak účastník nemá nárok na vrácení ceny ani její části v případě, že již byla ceny za účast na konferenci účastníkem uhrazena – a to s výjimkou případů uvedených v čl. VII VOP.
 2. Účastník je povinen jednat v souladu s těmito VOP, v rámci účasti na konference se chovat v souladu s pokyny a doporučeními pořadatele a jednotlivých řečníků a žádným způsobem nenarušovat řádný průběh konference a jednotlivých přednášek. Při porušení této povinnosti si pořadatel vyhrazuje právo účast na konferenci účastníkovi bez náhrady ukončit.
 3. Účastník se může ke konferenci připojit kdykoliv v jejím průběhu. V takovém případě však nemá účastník právo na jakoukoliv slevu z ceny a je povinen uhradit plnou cenu za účast na konferenci.
 4. Účastník bere na vědomí, že veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konference, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů či materiálů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu pořadatele jakýmkoliv způsobem účastníkem užit, a to ani v jiným zpracované či jinak změněné podobě, zejména nesmí být zpracováván, měněn, kopírován či jinak rozmnožován a dále rozšiřován byť i nekomerčním způsobem či sdělován veřejnosti. Účastník současně není oprávněn přednášky žádným způsobem zaznamenávat a pořizovat z nich zvukový či zvukově obrazový záznam.


VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s objednatelem a ukončit bez náhrady účast účastníka na konferenci, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků konference, řečníků či zaměstnanců pořadatele nebo bude závažným způsobem narušovat průběh konference.
 2. Pořadatel může dále odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity pro konání konference (min. 20 účastníků).
 3. Pořadatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že účastník neuhradí sjednanou cenu za účast na konferenci ve sjednané lhůtě splatnosti.
 4. Pořadatel si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zrušení konference z provozních, technických, organizační, kapacitních důvodů či jiných důvodů, a to i kdykoliv v průběhu konference.
 5. Odstoupení musí být učiněno písemně a účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být účastníkem zasláno poštou na adresu Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 21, Olomouc 779 00, nebo e-mailem na adresu vtp@upol.cz. Pořadatel zašle účastníkovi odstoupení od smlouvy e-mailem na adresu uvedenou účastníkem v objednávce.
 6. Účastník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena. K dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty pořadateli odesláno. Pro odstoupení od smlouvy je možné použít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto VOP. Vyplněný formulář účastník zašle poštou na adresu Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 21, Olomouc 779 00, nebo e-mailem na adresu vtp@upol.cz. Pořadatel se zavazuje spotřebiteli potvrdit přijetí odstoupení od smlouvy bez zbytečného odkladu.
 7. Odstoupí-li účastník, který je spotřebitelem, v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu pořadatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy pořadatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od účastníka v souvislosti se smlouvou obdržel, a to stejným způsobem, jakým tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 8. Účastník, který je spotřebitelem, odesláním objednávky pořadatele výslovně ve smyslu ustanovení § 1823 občanského zákoníku žádá a uděluje mu souhlas s plněním povinností pořadatele dle smlouvy i před uplynutí 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, přičemž bere na vědomí, že v případě úplného poskytnutí služby ze strany pořadatele účastník pozbyde právo od smlouvy odstoupit.
 9. V případě, že před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu předchozího odstavce tohoto ustanovení bude již s poskytnutím služeb dle této smlouvy započato, stane se tak na základě výslovné žádosti účastníka a účastník je v takovém případě povinen uhradit pořadateli poměrnou část ceny odpovídající ceně služeb již účastníkovi poskytnutých.¨
 10. Vyjma případů, kdy je účastník spotřebitelem, lze účast na konferenci z vážných důvodů stornovat a od smlouvy odstoupit nejpozději 2 pracovní dny před datem konání konference, a to poštou nebo prostřednictvím e-mailu na adresy uvedené v odst. 5 tohoto článku. Pokud již účastník uhradil cenu za účast na konferenci v souladu s těmito VOP, nabídne mu pořadatel možnost změny osoby účastníka, nebo může účastník požádat o vrácení zaplacené ceny za účast na konferenci.
 11. Při stornování účasti na konferenci 5 a více pracovních dnů před datem konání konference se účastníkovi vrací plná uhrazená cena, při stornování 3 až 4 pracovních dnů před datem konání konference se účtuje smluvní storno poplatek ve výši 50 % uhrazené ceny. Storno poplatek nebude účtován účastníkovi, který je spotřebitelem, a to v případě, kdy k odstoupení od smlouvy dojde v zákonné 14 denní lhůtě dle odst. 6 tohoto článku.


VIII. Zpracování osobních údajů

 1. Pořadatel coby správce zpracovává osobní údaje účastníků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).
 2. Na účastníky konference se vztahují Zásady zpracování osobních údajů, které jsou součástí těchto VOP, přičemž odesláním objednávky účastník potvrzuje, že se s těmito zásadami zpracování osobních údajů seznámil.


IX. Zasílání obchodních sdělení

 1. Účastník zaškrtnutím příslušného pole v registračním formuláři a odesláním objednávky pořadateli ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, uděluje výslovný souhlas se zasíláním aktuálních informací z oblasti nabízených služeb a produktů pořadatele, zejména pak informace ohledně konání dalších ročníků konference a jiných akcí pořádaných pořadatelem, a to prostřednictvím e-mailu především formou pozvánek na plánované akce (dále jen „obchodní sdělení“).
 2. Za účelem zasílání obchodních sdělení dle tohoto článku uděluje účastník v souladu s Nařízením pořadateli souhlas se zpracováním svého kontaktního e-mailu coby osobního údaje ve smyslu tohoto Nařízení, a to v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů, prostřednictvím kterých plní pořadatel svou informační povinnost vůči účastníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení.
 3. Účastník bere na vědomí, že poskytnutí souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení je dobrovolné.
 4. Účastník má právo svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu vtp@upol.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které pořadatel zpracovává na základě jiného právního důvodu, než je účastníkem udělený souhlas.


X. Reklamace

 1. Pořadatel se zavazuje, že konference bude probíhat v určených dnech a časech uvedených na webových stránkách pořadatele www.upbusinesscamp.cz.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejm. § 1914 až 1925 občanského zákoníku.
 3. Případné reklamace je třeba uplatnit písemně na adrese Univerzita Palackého v Olomouci, Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 21, Olomouc 779 00, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese vtp@upol.cz. Účastník uvede své identifikační údaje a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje vady poskytnuté služby a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.
 4. Pořadatel je povinen účastníkovi, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vydat písemné potvrzení o tom, kdy účastník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace účastník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 5. Pokud uzná pořadatel reklamaci účastníka za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu s ohledem na požadovaný způsob vyřízení reklamace účastníkem.
 6. Pořadatel se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, a ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba k prověření a odbornému posouzení důvodů reklamace, a to např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům konference, provedení kontroly průběhu přednášky, konzultace s daným řečníkem apod. Reklamace včetně odstranění vady pořadatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od dne uplatnění reklamace, pokud se s účastníkem nedohodne na delší lhůtě.
 7. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně účastníka (např. změna časových možností, ztráta důvodu k účasti na konferenci s ohledem na změnu okolností, za nichž se účastník přihlásil). Vadou plnění a tedy relevantním důvodem reklamace dále není zejména změna programu konference, některého z jejich řečníků či přednášky a dále změna data a času konání konference či jiná organizační změna související s organizačními, provozními či kapacitními důvody na straně pořadatele.
 8. Účastník je povinen uplatnit nároky z vad u pořadatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději do 10 pracovních dní ode dne konání konference. Nároky účastníka plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.


XI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. V případě, že dojde mezi pořadatelem a účastníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může účastník, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00, Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


XII. Závěrečná ustanovení

 1. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy, uzavřené mezi pořadatelem a účastníkem dle čl. II těchto VOP.
 2. VOP jsou k dispozici na adrese Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 21, Olomouc 779 00, a na internetových stránkách www.upbusinesscamp.cz
 3. Odesláním objednávky účastník potvrzuje, že měl možnost se s těmito VOP důkladně seznámit a že s jejich obsahem výslovně souhlasí. V případě rozporu mezi VOP a jakoukoliv jinou informací poskytnutou pořadatelem účastníkovi mají přednost VOP.
 4. V případě, kdy pořadatel zasílá účastníkovi jakékoliv písemné oznámení, bude toto oznámení zasláno na e-mailovou adresu, kterou účastník uvedl v objednávce.
 5. V případě, že se kterékoli ustanovení VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení
 6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, a není-li stanoveno jinak, řídí se právní vztahy ze smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, a to zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 7. Pro vztahy s mezinárodním prvkem se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti se smlouvou sjednává právo České republiky, kdy soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami vzniklými ze smlouvy budou soudy České republiky.
 8. Přílohu těchto VOP tvoří „Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“.
 9. Znění VOP je pořadatel oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat, kdy tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 10. VOP jsou účinné od 7. 10. 2021.


V Olomouci dne 7. 10. 2021

Hlavní partner

Univerzita Palackého v Olomouci

Pořadatel

VTP UP

Záštitu poskytl

Statutární město Olomouc

Záštitu poskytl

Olomoucký kraj

Mediální partneři